Dua Tawassul

Az-Zahraa Islamic Center Az-Zahraa Islamic Centre 8580 No 5 Rd, Richmond, BC V6Y 2V4, Richmond

4:26 PM Maghreb and Ishaa Salaat  4:50 PM Dua e Tawassul 

Thursday Program

Az-Zahraa Islamic Center Az-Zahraa Islamic Centre 8580 No 5 Rd, Richmond, BC V6Y 2V4, Richmond

7:30 PM Dua e Kumayl (15 min)  7:50 PM Mersia   7:55 PM Lecture in English by Sheikh Faiyaz Jaffer   8:45 PM Matam   8:55 PM Ziyarat e Waritha  9:10 PM Announcement if any/Yasseen  9:30 PM Tabaruk